ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อน

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงศึกษาธิการ