ความเป็นมา

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการน้อมนำพระราชดำริด้านการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และสามารถร่วมปฏิบัติกันได้ทุกเพศทุกวัยในครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการ การสร้างกลไกในการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะทำให้คนไทยไม่เนือยนิ่ง อันจะนำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม และเป็นการลดความเสี่ยงต่อภาวะขาดสัมพันธภาพภายในครอบครัว อันเป็นปัจจัยสู่โรคทางสภาพจิตใจและความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมในโครงการนี้ประกอบด้วย

  • กิจกรรม ๑๐ ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเปิดให้ประชาชน ชมรมออกกำลังกาย ชมรมกีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมถวายสดุดีในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

- ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ สำหรับประชาชนทั่วไป ร่วมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และส่งภาพถ่ายกิจกรรมออกกำลังกายตามบริบทของแต่ละครอบครัว ถวายสดุดีในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ลงเว็บไซต์ พร้อมรับบัตรครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ออนไลน์

- ชมรมออกกำลังกาย เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ สำหรับชมรมออกกำลังกายหรือชมรมกีฬา ร่วมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และส่งภาพถ่ายกิจกรรมออกกำลังกายตามบริบทของแต่ละครอบครัว ถวายสดุดีในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ลงเว็บไซต์ พร้อมรับใบประกาศณียบัตร ชมรมออกกำลังกาย เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ออนไลน์

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกาย เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และส่งสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อถวายสดุดีในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ลงเว็บไซต์ พร้อมรับใบประกาศณียบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกาย เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ออนไลน์

  • กิจกรรมคีตะมวยไทย ๑๐ ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ ในการรวมพลัง ๑๐ ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมออกกำลังกายด้วยรูปแบบมวยไทยเพื่อสุขภาพที่แสดงออกถึงความเป็นไทยและความรักชาติ ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ ป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดการออกกำลังกาย และเพื่อเป็นการร่วมกันแสดงถึงพลังความสามัคคี ความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

กระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย จึงได้จัดโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และช่วยให้ประชาชนมีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันเป็นแบบครอบครัวอย่างสม่ำเสมอตามบริบทสภาพแวดล้อม

โครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ

ติดต่อ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย : ๘๘/๒๒ ม.๔ ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร ๐๒๕๙๐๔๔๑๓ , ๐๒๕๙๐๔๕๘๒ E-Mail : activefam@anamai.mail.go.th