กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย : ๘๘/๒๒ ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐