**หมายเหตุ สำหรับรางวัลระยะสะสมสูงสุด**

1. รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หากกรมอนามัยมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และพบว่ามีความถูกต้องตามเงื่อนไขดังนี้

  • 1.1 รูปภาพที่ส่งผลมีข้อมูลการเดิน-วิ่งที่ชัดเจน เช่น ระยะทางเดิน-วิ่ง ระยะเวลา วันที่เดิน-วิ่ง เป็นต้น

  • 1.2 การส่งผลระยะทาง (กิโลเมตร) ในแต่ละครั้ง มีความถูกต้องตรงตามข้อมูลในรูปภาพ

  • 1.3 ความถูกต้องของความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางเดิน-วิ่ง และระยะเวลาที่ใช้เดิน-วิ่ง ในแต่ละครั้ง

2. สิ้นสุดการพิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย โทร. 02-5904413 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

เสื้อก้าวท้าใจ

เหรียญก้าวท้าใจ

**ทางกรมอนามัยจะจัดส่งของรางวัลทั้งหมดตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ค่ะ**