1. การลงทะเบียน

1.1 ลงทะเบียนไม่ได้ขึ้นข้อความว่า “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เลขหมายนี้ หรือ เลขบัตรประชาชน ได้ถูกลงทะเบียนไว้แล้ว”

ตอบ ให้ทำการรีเฟรชหน้าเว็บลงทะเบียน 1 ครั้ง แล้วลงทะเบียนใหม่ ถ้ายังไม่ได้ ให้ติดต่อแอดมิน

1.2 ลืม Password/รหัสผ่าน

ตอบ ติดต่อแอดมินได้ที่ (หัวข้อที่ 3)

1.3 ข้อมูลที่อยู่ให้กรอกตามที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และผลการลงทะเบียนนับตามที่อยู่ใด

ตอบ ในปัจจุบัน การลงทะเบียนข้อมูลที่อยู่ จะมี 2 ส่วน คือ

1) ที่อยู่ปัจจุบัน

2) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

โดย ระบบจะนับผลการลงทะเบียนตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน

เช่น กรอกที่อยู่ปัจจุบันเป็น "กรุงเทพ" และกรอกที่อยู่ทะเบียนบ้านเป็น "ขอนแก่น" ระบบนับยอดให้เป็นจังหวัดขอนแก่น

ยกเว้น การลงทะเบียนช่วงแรก (ช่วงที่ไม่มีการลงเลขบัตร 13 หลัก) ให้กรอกข้อมูลที่อยู่(ส่วนที่ 1 ส่วนเดียว) ระบบจะนับยอดตามที่อยู่นั้น

1.4 ลงทะเบียนกิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 1 แล้ว ต้องลงทะเบียน 10 ล้านครอบครัวฯ ด้วยหรือไม่

ตอบ เมื่อจบกิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 1 (31 มี.ค. 63) ระบบจะนำข้อมูลที่ลงทะเบียนไปรวมกับฐานข้อมูล 10 ล้านครอบครัว คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ค. 63 ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน 10 ล้านครอบครัวฯ ก็ได้

1.5 ปัจจุบันมีการปรับระบบลงทะเบียนใหม่ แล้วผู้ที่ลงทะเบียนในช่วงแรก (ช่วงที่ไม่มีการลงเลขบัตร 13 หลัก) จะต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ ในตอนนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนช่วงแรกไม่ต้องแก้ไขข้อมูล แต่ในระยะถัดไปอาจจะมีการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้เหมือนกับรูปแบบปัจจุบัน ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

2. การรายงานผล

2.1 ลงทะเบียนแล้ว แต่ยอดการลงทะเบียนไม่เพิ่มขึ้น ต้องทำอย่างไร

ตอบ ชี้แจงลำดับข้อมูลการลงทะเบียนในปัจจุบัน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1) ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2) รอตรวจสอบกับทะเบียนราษฎร์ (ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง)

ขั้นตอนที่ 3) (ถ้าข้อมูลถูกต้อง) จะเข้าสู่ระบบได้ (ลงทะเบียนสำเร็จ)

ขั้นตอนที่ 4) แสดงผลยอดลงทะเบียน

จากปัญหา อาจจะเกิดจาก 2 กรณี คือ

1) เนื่องจากมีข้อมูลลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การตรวจสอบข้อมูล (ขั้นตอนที่ 2) เกิดความล้าช้าต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน หรือจนกว่าระบบจะตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น

2) ข้อมูลที่ตรวจสอบกับทะเบียนราษฎร์ พบว่า ไม่ถูกต้อง (ชื่อ หรือ ที่อยู่ ในการลงทะเบียน ไม่ตรงตามทะเบียนราษฎร์) ทำให้ไม่สามารถเข้าระบบได้ ต้องติดต่อกับแอดมินในการแก้ไข

2.2 ผลรวมของยอดลงทะเบียนรายตำบล ไม่เท่ากับ ยอดรายจังหวัด (รายจังหวัดมียอดมากกว่ารายตำบล)

ตอบ ระบบการลงทะเบียนช่วงแรกๆ ไม่มีการกรอกข้อมูลตำบล ทำให้เกิดตำบล Empty (ว่าง)

แก้ไขได้โดยการ ให้ผู้ที่ไม่ได้กรอกข้อมูลตำบล ทำการเข้าสู่ระบบ เพื่อแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ ในส่วนตำบล และบันทึกข้อมูลอีกครั้ง

2.3 หากต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลที่ Empty ทำอย่างไร

ตอบ ติดต่อแอดมินได้เลย

3. ช่องทางการติดต่อ (แอดมิน)

โครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ

ติดต่อ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย : ๘๘/๒๒ ม.๔ ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร ๐๒๕๙๐๔๔๑๓ , ๐๒๕๙๐๔๕๘๒ E-Mail : activefam@anamai.mail.go.th