จำนวนผู้ลงทะเบียนระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล

จำนวนผู้ลงทะเบียนประเภทครอบครัว

ระดับจังหวัด : Dashboard CSV

ระดับอำเภอ : Dashboard CSV

ระดับตำบล : Dashboard CSV

จำนวนผู้ลงทะเบียนประเภทชมรมสุขภาพ

ระดับจังหวัด : Dashboard CSV

ระดับอำเภอ : Dashboard CSV

ระดับตำบล : Dashboard CSV

จำนวนผู้ลงทะเบียนประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับจังหวัด : Dashboard CSV

ระดับอำเภอ : Dashboard CSV

ระดับตำบล : Dashboard CSV

โครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ

ติดต่อ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย : ๘๘/๒๒ ม.๔ ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทร ๐๒๕๙๐๔๔๑๓ , ๐๒๕๙๐๔๕๘๒ E-Mail : activefam@anamai.mail.go.th